Мабільная версія сайта
ПУБЛІКАЦЫІ

У гэтым раздзеле можна азнаёміцца з навуковымі тэкстамі, прысвечанымі савецкім рэпрэсіям. Вы таксама можаце даслаць свае навуковыя тэксты на email-адрэсу info@represii.net і яны будуць апублікаваныя на нашым сайце.

С помощью писем, адресованных людьми в органы власти, можно исследовать разные стороны политической, социальной и культурной жизни общества...

З дапамогай лістоў, адрасаваных людзьмі ў органы ўлады, можна даследаваць розныя бакі палітычнага, сацыяльнага і культурнага жыцця грамадства...

Белорусский документационный центр выпустил справочник с биографиями расстрелянных в Орше во время Большого террора

Беларускі дакументацыйны цэнтр выпусціў даведнік з біяграфіямі расстраляных у Воршы ў часы Вялікага тэрору

На рубеже 1920-1930-х гг. идея мировой социалистической революции временно утратила свою актуальность для большевиков. В СССР началось «строительство социализма в отдельно взятой стране». Цементирование тоталитарного государства шло изнутри – путем физического уничтожения либо изоляции потенциальной оппозиции.

У другой палове 1937 – пачатку 1938 г. па СССР пракацілася хваля раённых паказальных працэсаў, агульная колькасць якіх склала не менш за некалькі сотняў. Першы быў праведзены ў БССР, у Лепельскім раёне.

В статье рассматривается процесс пролетаризации высшей школы БССР по примеру политической чистки студентов БГУ в 1929/30 учебном году. Раскрывается механизм чистки, её цели и результаты.

У артыкуле разглядаецца працэс пралетарызацыі вышэйшай школы БССР на прыкладзе палітычнай чысткі студэнтаў БДУ ў 1929/30 навучальным годзе. Раскрываецца механізм чысткі, яе мэты і наступствы.

В 1920-х годах в Российской коммунистической партии (большевиков) осуществлялась борьба за власть, связанная с разными аспектами существования партии и советского государства. Отголоски этой борьбы наблюдались и в БССР.

У 1920-я гады ў Расійскай камуністычнай партыі (бальшавікоў) адбывалася барацьба за ўладу, звязаная з рознымі аспектамі існавання партыі і савецкай дзяржавы. Адгалоскі гэтай барацьбы назіраліся і ў БССР.